Seminar strategic: Dâmbovița- hub energetic regional

0
487
Dâmbovița- hub strategic regional

??

Ieri, 12 iunie 2023, la Biblioteca Institutului de Cercetare Științifică şi Tehnologică Multidisciplinară al Universității „Valahia” din Târgoviște s-a desfășurat seminarul strategic cu tema generică “Dâmbovița – hub energetic regional”, în cadrul căruia au fost dezbătute o serie de subiecte privind importanta traducerii in limba română a două volume de analiză militară semnate de către strategul american Edward Nicolae Luttwak, percepute în noua paradigmă de securitate internațională, au fost stabilite contururile unui nou dialog academic între mediile universitare din Romania și Israel, menit a se materializa în semnarea unui acord de parteneriat în contextul unor proiecte strategice de inginerie si realizare unor noi tehnologii energetice inovatoare și au fost abordate aspecte privind securitatea energetică a României, inclusiv cu impact regional și local. Printre invitați s-au numărat Profesorul emerit Ehud Menipaz de la Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, președinte al Consiliului de Administrație al Asociației Inginerilor, Arhitecților și Absolvenților în Științe Tehnologice din Israel și președinte al Fundației Ira de Afaceri, Tehnologie și Societate, Prof. univ. dr. Radu Carp de la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universității Bucureşti. director al Departamentului de Politici Publice, Relații Internaționale şi Studii de Securitate și experții în politici și strategii NATO, Dr. Mădălina Neacșu si Victor Aileni. De la instituția gazdă au fost prezenți prorectori, decani, prodecani, directori ai centrelor de cercetare, cărora li s-au alăturat reprezentanți ai mass-media și ai societății civile.

În cadrul expunerii sale, Profesorul emerit Ehud Menipaz a prezentat un cadru de analiză al tehnologiilor sustenabile și educației pentru știință, oferind și o perspectivă comparativă România – Israel, inclusiv în domenii precum cercetarea științifică, educația antreprenorială și învățământul superior. Domnia sa a evidențiat un factor esențial care diferențiază Israelul de România și anume investițiile în cercetare-dezvoltare, care în Israel se ridică la 4% din PIB, în vreme ce în țara noastră acestea sunt de numai 0,5% din PIB, reprezentând una dintre cele mai scăzute alocări bugetare din spațiul european. În ceea ce privește Indexul condițiilor antreprenoriale realizat de echipa de cercetare a Prof. Ehud Menipaz, România se află, de asemenea, în a doua jumătate a clasamentului, în contrast cu țări premiante din acest punct de vedere precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Taiwanul, sau din Europa, Lituania, Elveția, Letonia și Norvegia. În fine, vorbitorul a atins și problematica învățământului superior, evidențiind preferința studenților pentru interdisciplinaritate, practică experimentală, internship-uri și acumularea de competențe în ceea ce privește opțiunile lor universitare, elemente care, de altfel, se regăsesc în strategia și activitatea universității târgoviștene.

Prof. univ. dr. Radu Carp a evidențiat contribuția lucrărilor  semnate de Edward Nicolae Luttwak, unul dintre cei mai mari specialiști în strategie de pe plan mondial, născut la Arad, în anul 1942, într-o familie de origine iudaică, care a ajuns să-și câștige notorietatea în întreaga lume datorită lucrărilor sale redactate sau traduse în numeroase limbi și activității din mediul academic și public.  S-au avut în vedere, în mod deosebit, lucrările sale apărute în limba română, „Strategia: Logica războiului si a păcii” și „Marea strategie a Imperiului Bizantin”, dar și „The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century Ce to the Third”, precum și alte asemenea opere publicate în limbi de circulație internațională.

În secțiunea de dezbateri au fost evidențiate  elemente de convergență și dialog între mediile științifice din România și Israel, evocându-se semnificația istoriei medievale și tradițiilor militare ale Târgoviștei ca o resursă mereu actuală care oferă substanță demersurilor academice, de cercetare și colaborare internațională în care este angrenată Universitatea „Valahia” din Târgoviște. S-a discutat, de asemenea, despre proiectul centralei cu minireactor nuclear de la Doicești, subiect care a aprins vii dezbateri în favoarea și împotriva proiectului, în spiritul valorilor pluralismului și libertății academice, abordându-se o serie de elemente ce țin de siguranța în exploatare, consecințele asupra mediului ambiant și populației, opiniile variind de la aprecierea că aceste aspecte sunt foarte bine gestionate în cadrul proiectului, la rezervele exprimate de alți vorbitori în această privință. Necesitatea unor cercetări științifice desfășurate în laboratoarele Universității „Valahia” din Târgoviște, care să identifice modalități de a spori, odată cu securitatea energetică a României, și siguranța în exploatare și impactul asupra mediului (inclusiv în ceea ce privește deșeurile nucleare), a fost asumată de către cei prezenți. De asemenea, s-au abordat aspecte legate de formarea studenților în vederea transferului de cunoștințe de specialitate către public (pornind de la conceptul de studenți-cetățeni), pentru ca aspectele de funcționare a acestei tehnologii, care a fost utilizată în domeniul militar din anul 1955, să poată fi transmisă opiniei publice în mod pertinent și avizat.

??

The strategic seminar entitled “Dambovița – regional energy hub” took place yesterday, June 12, 2023, at the Library of the Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology of Valahia University in Targoviște. During the event, a number of topics concerning the significance of the translation into Romanian of two volumes of military analysis authored by the American strategist Edward Nicolae Luttwak, as perceived in the new paradigm of international security, as well as the outlines of a new academic dialogue between the university milieus of Romania and Israel, intended to result in the signing of a partnership agreement in the context of strategic engineering and innovative new energetic technologies, were brought up. In addition, aspects of Romania’s energy security, including those with regional and local repercussions, were addressed. Professor Emeritus Ehud Menipaz of Ben-Gurion University of the Negev, Chairman of the Board of Directors of the Association of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences of Israel and Chairman of the Ira Foundation for Business, Technology and Society, Prof. Dr. Radu Carp from the Faculty of Political Sciences of the University of Bucharest, Director of the Department of Public Policies, International Relations and Securitization, and NATO policy and strategy experts Dr. Mădălina Neacșu and Victor Aileni were among the invited speakers at the event. The host institution was represented by vice-rectors, deans, vice-deans, directors of research centres, and scientists from the Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology. Representatives of mass media and civil society were also present.

In his presentation, Professor Emeritus Ehud Menipaz presented a framework for the analysis of sustainable technologies and science education, as well as a comparative perspective between Romania and Israel in areas such as scientific research, entrepreneurial education, and higher education. The renown international scholar highlighted an important factor that distinguishes Israel from Romania, namely investments in research and development, which account for 4% of GDP in Israel but only 0.5% of GDP in Romania, representing one of the lowest budget allocations in the European space. Regarding the Entrepreneurial Framework Conditions Index achieved by Prof. Ehud Menipaz’s research team, Romania finds itself also in the second half of the ranking, in contrast to award-winning countries such as the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Taiwan, or from Europe, Lithuania, Switzerland, Latvia, and Norway. The speaker also addressed the topic of higher education, emphasizing the students’ preference for interdisciplinarity, experimental practice, internships, and the accumulation of skills in terms of their university choices, elements that are also present in the strategy and activity of Valahia University of Targoviste.

Prof. Dr. Radu Carp highlighted the significance of the writings of one of the world’s preeminent authorities on strategy, Edward Nicolae Luttwak. Luttwak was born to a Jewish family in Arad, Romania, in 1942. He has achieved international acclaim for his academic and public contributions, as well as his works written in or translated into numerous languages. His books published in Romanian include “Strategy: The Logic of War and Peace” and “The Grand Strategy of the Byzantine Empire”; “The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century C.E. to the Third” and other similar publications with international circulation were also brought up for consideration.

The mediaeval history and military traditions of Târgoviște were invoked as an ever-present resource that gives substance to the academic, research, and international collaboration efforts in which Valahia University of Târgoviște is engaged. The Doicești nuclear mini-reactor plant project was also discussed, sparking heated debates for and against the project, in the name of academic freedom and pluralism. These discussions centred on the project’s operational safety, its consequences on the environment and the population. While some participants voiced satisfaction with the way these concerns are being handled within the project, others voiced concerns. New researches to be undertaken at the Institute of Multidisciplinary Research for Science and Technology of Valahia University of Targoviște were deemed necessary to enhance Romania’s energy security, operational safety, and environmental impact (including that of nuclear waste). This technology has been used in the military since 1955, so it is necessary to foster student education to disseminate specialized knowledge to the public (based on the concept of student-citizens) and ensure that the information is transferred adequately.